Bibliya Tagalog Holy Bible. Wala ng mas maganda pang paraan sa pagaaral sa mga himala ni Jesus kundi ang pagbabasa sa mga Ebanghelyo at paggawa ng isang listahan ng bawat himala at pagaaral sa ibinigay na paliwanag. Tinutukoy sa Aklat ng Pahayag ang mga pangyayaring "sandaling mangyayari"(Pahayag 1:1) sa pitong Iglesia ng Asya Menor na probinsiya ng Imperyo Romano noong ika-1 siglo CE, pati na ang pinaniniwalaan ng may-akda nitong "huling tagumpay" ng mga Kristiyano, pagbagsak ng Imperyo Romano(o Dakilang Babilonia), pagsapit sa "huling araw", at … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Mateo 7:7-8 Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES Mateo 18:21, 22; Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Paglalarawan. (Halimbawa sa ikawalang kabanata ng aklat ni … Bibliya Tagalog Holy Bible . Mateo 6: 5-8 "… Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Mateo 5:1-48—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 38 Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng … Tunay na Pananampalataya Bro. Mateo 5:8 “Ang mga taong may malinis na puso ay nagmamahal sa Panginoon, naghahangad na tularan Siya at sundin ang Kanyang mga kautusan, nagsisikap na mamuhay nang marangal at matapat at nagtitiis hanggang wakas. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala … alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Sagot: Si Mateo sa Bibliya ay isa sa mga alagad ni Jesus. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, “Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo.” 37 Sumagot si Jesus, “Ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na Anak ng Tao. Bible Verse Tagalog: Mateo 25:40 “At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit na sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.” Paliwanag: Ang bible verse na ito ay hango sa bagong tipan ng Bibliya sa aklat ni Mateo. Read the Bible free online. Ang Ebanghelyo ni Mateo, maging ang mga Ebanghelyo ni Lukas, Juan, at Markos, ay kinasihan ng Banal na Espiritu – kaya nga isang tunay at walang pagkakamaling kasaysayan ang … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 36 Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay. Mateo. 1 Juan 1:9; Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Mga Awit 103:12 Rico Geronimo November 4, 2012. Tanong: "Sino si Mateo sa Bibliya?"