Ibig sabihin: Para maging malapít sa Diyos, dapat kang manampalataya sa kaniya. Sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyo ay pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos—sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Madalas akong tumawag sa Diyos: “Diyos, wala sa aking pamilya ang nakakaintindi sa akin at lahat sila ay tumalikod sa akin. Mula nang sandaling iyon, hindi na ako nakatuon sa kung paano ako tinatrato ng aking pamilya ngunit nakatuon sa kung paano patahimikin ang aking puso sa harap ng Diyos, at sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, pagtitipon kasama ang aking mga kapatid sa Iglesia, pagbabahagian, at pag-awit ng mga himno sa pagpupuri ng Diyos. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 17:29. Ito ang pananampalataya. Kaya tingnan natin kung ano ang pipiliin ni Rayson kapag nahaharap sa kanyang espirituwal na digmaan. Sa Conference Report, Okt. Ang iyong kinabukasan ay ang bayad.”. Matapos mawala ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga anak at ang buong katawan niya ay nasira ng masakit na mga pigsa, kinutya siya ng kanyang asawa at mga kaibigan. Sa likod nito, ginagamit ito ni Satanas upang abalahin ako upang ako ay maging negatibo at magsabi ng mga salita ng kawalang-paniwala tungkol sa Diyos at mga salitang tumatanggi sa Diyos dahil sa hindi makayanan ang kanilang masamang-pakikisama. Lumuhod ako, pumikit, at nagdasal sa aking Ama sa Langit. Nagpasalamat siya sa maraming kalugud-lugod na awa ng Panginoon sa buhay niya at lalo na sa Mang-aaliw na naroon sa nakaraang 12 oras. Wala nang oras, at kailangan ko nang makarating sa bahay bago dumilim. Ang sabi ng Bibliya: “Kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan nang lubos ang Diyos.”—Hebreo 11:6. Magandang Buhay: Lie, sinabi ang pinakamahirap na problema na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Paano palalakasin ng pag-unawa sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” ang inyong pananampalataya sa Diyos at pagpapalain ang mga pinangangalagaan ninyo sa pamamagitan ng visiting teaching? Papatnubayan ako ng Diyos na sumulong sa aking buhay. Naroon ang una sa maraming beses na pagtawag nila sa Wellington, kung saan sinikap ng isang neurosurgeon na unawain ang lagay ng bata at gabayan ang kabadong doktor sa buong proseso ng maselang operasyon. Nagpahayag Siya ng mga bagong salita at nagsagawa ng mga bagong gawain, na tinupad ang mga hula sa Bibliya. Ang programa na ito na nilungsad noong 2018 upang mabawasan kahit paano ang mga Senior Citizens na matagal ng nag-aantabay na mapasama sa Social Pension mula sa ating pamahalaang nasyunal (DSWD). Sakop nito ang pinakabanal sa lahat ng relasyon. Answers: 1 question Base sa iyong karanasan paano mo susuriin ang pag iiral ng pagmamahalan, pagtutulungan, at pananampalataya sa isang pamilya, nakasama, namasid o napanood? Gayunpaman, matapos magkita ng aking nakatatandang kapatid sa ang aking ina, ay nagbago ang lahat sa bahay …. Maaaring hindi ka makapagbitiw ng mga salita kahit isa, kung walang pahintulot ng mga mas nakatatanda. Kapatid, alam mo kung paano tayo nagdusa noong nabuhay tayo sa isang estado na nagkakasala at nagkukumpisal at walang landas at pag-asa na matanggal ang kasalanan. Kinaumagahan, bumangon ako ng maaga at bumalik sa aking tahanan. Sa oras na iyon, ang ilang linya mula sa isang himno ng mga salita ng Diyos ay naisip ko: “Ako ay walang iba kundi isang napakaliit na nilalang na nilikha ng Panginoon ng sangnilikha, isa lamang sa gitna ng mga taong nilikha. Gayunpaman, sa Kenya, ang mga kondisyon ng pangangalap para sa mga guro ng negosyo ay nagkakaroon ng degree o diploma o pagiging isang mag-aaral sa kolehiyo na may mahusay na mga resulta sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Matapos kaming magkita at mag-usap nang maikli, Siya nagsimulang nagsalita ng utos at palait: “Ngayon na narito ka, sabihin mo sa akin at sa aking asawa ang magandang balita na sinabi mo sa telepono.”, Sinabi ko sa aking kapatid at asawa niya: “Ang Panginoon ay bumalik sa laman bilang Anak ng tao at lumapit sa sangkatauhan nang palihim. Noong gabing iyon natuto akong magkaroon ng pananampalataya at tiwala sa aking Ama sa Langit. Kung pipiliin nating mapanatili ang ating mga panlaman na relasyon sa ating pamilya o ituloy ang ating pag-aaral, nangangahulugan ito na tayo ay nalilihis palayo at nagtataksil sa Diyos. Paano nga ba dumidiskarte ang mga Pinoy para mapakain ang pamilya ngayong may pandemya? Naisip ko kung paano ako nagkamit ng marami mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, sa nakalipas na ilang buwan mula nang tanggapin ang Makapangyarihang Diyos. Tahimik akong nanalangin sa Diyos sa aking puso: “Diyos, kahit anong uri ng buhay ang inayos mo para sa akin, handa akong tanggapin at sundin.” Kung gayon, sinimulan kong umasa sa Diyos upang makahanap ng trabaho. Iyon ay dumating sa aking isipan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos: “Sa lahat ng bagay na nagaganap sa sansinukob, walang anuman na hindi Ako ang may huling kapasyahan. Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok at ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo.”, “Sa gitna ng mga pagsubok, maging kung hindi mo alam kung ano ang gustong gawin ng Diyos at kung anong gawain ang gusto Niyang isakatuparan, dapat mong malaman na ang mga layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay palaging mabuti. Nangyari ito kinabukasan ng Pasko, 1946, sa Santa Clara, Utah. Habang nakaluhod, nagmulat ako, at doon mismo sa palumpon ng sage sa harap na harap ko, kapantay ng mga mata ko, nakita ko ang makukulay na balahibo ng palasong medyo nakatago sa mga sanga. Paliwanag: Ang pagkakaroon ng pagmamahalan sa loob ng tahanan ay may malaking gampanin sa pagsasakatuparan ng misyon ng pamilya. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, … Matapos simulan ang kolehiyo, tumigil ako ng tatlong taon sa pag-aaral upang magtrabaho upang kumita ng pera dahil ang aming pamilya ay hindi makayang bigyan ako ng aking matrikula; kahit na mahirap ang buhay ko sa panahong iyon, sa pamamagitan ng pagharap sa mga kumplikadong ugnayan ng tao at pagsaksi sa mga makamundong pamumuhay ng tao at masayang buhay, nakita ko ang kasamaan at kadiliman ng lipunan at samakatuwid ay naging sabik akong matanggap ang kaligtasan ng Panginoon. Kailangan ba akong gumawa ng isang pagpipilian? Anyayahan ang sinumang estudyante na gustong magbahagi ng mga angkop na karanasan sa klase. Pinamahalaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay, at inayos para sa lahat ang kanilang pamilya ng kapanganakan, mga magulang at mga karera sa hinaharap; lahat ng nasa isang tao at ang buong buhay nila ay nasa kamay ng Diyos. Ang mga Fariseo ng mga Hudyo ay nilabanan at kinondena ang Panginoon, sa gayon ay galitin ang disposisyon ng Diyos at nagdala ng isang malaking kapahamakan sa kanilang sarili at sa Israel. Kapag kailangan natin ng tulong, kahit ang walang malay na batang may malaking problema, dinidinig ng Ama sa Langit ang ating dalangin, at mapagmahal Niya tayong ginagabayan. Sa pagtatanim, napapakain ang pamilya, nakatutulong sa bansa at naaalagaan ang kalikasan. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naintindihan ko: Ang aking kalagayan ay maaaring makitang mga masamang bagay at pakikipag-ugnay sa pagitan ko at ng aking pamilya. Paano mo masasabing naniniwala ka sa Panginoon?”, Ang Mga Salita ng Diyos ay Pumatnubay sa Akin, Sa pagtingin sa aking kapatid, siya ay parang isang estranghero at nakakatakot; Hindi ko pa siya nakitang ganyan. May sariling pagpipilian ba ang bata? Diyos, ano ang iyong kalooban? Ang punong-guro ng huling paaralan na nag-apply ako sa sinabi sa akin na ang isa pang paaralan ay naghahanap ng mga guro tungkol sa negosyo at sinabi sa akin na subukan. Nang ang Aking Pamilya Tumigil sa Pagbabayad para sa Aking Pag-aaral, Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong, Minsan Kong Sinubukang Hadlangan ang Pananampalataya sa Diyos ng Aking Asawa, Subalit Ngayon Magkasama na Kaming Sumasamba sa Kanya, Ang Mga Kasinungalingan sa Internet ay Muntikan ng Magdulot sa Akin Upang Mapalampas ang Pagbabalik ni Jesucristo, Sa Pamamagitan ng Pagkawala sa Gapos ng Usap-usapan at sa Aking mga Pagkaunawa, Masaya kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon, Hindi na Ako Pumalya sa mga Pagtitipon Matapos kong Makita ang Mapanlinlang na mga Plano ni Satanas, Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (I), Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (I), Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya, Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa, "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video, Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”, Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw, Gospel Reflection for Today (Tagalog Version), Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal, Paggising Mula sa Isang Aksidente: Ang Pagdalo sa Pagtitipon ay Napakahalaga, Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (I), Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. Sa ngayon, sa ilalim ng panustos at gabay ng mga salita ng Diyos, nabubuhay ako na isang pinagyaman at makabuluhang buhay araw-araw. Naroong kailangan ng mga mag-aambag ng dugo, kailangan ay katipo ito ng dugo ng bata, at kailangang maghanda ng pampamanhid. Noong 2019, tinanggap ko ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Nawa’y liwanagan mo ako upang maunawaan ito.”, Isang araw, isang kapatid na mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagpadala sa akin ng dalawang mga sipi ng mga salita ng Diyos. Hindi kita pakikinggan sa bagay na ito. Sa pag-iisip nito, lumingon ako sa aking kapatid at mahinahong sinabi: “Kapatid, wala akong dapat ipagsisi. Maraming kuwento sa mga banal na kasulatan ang nagsasalaysay kung paano naisakatuparan ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinutol ako muli ng aking kapatid, at sinabi: “Naniniwala lamang kami na ang mga salita ng Diyos ay nasa loob ng Bibliya. Answers: 1 question Paano isasabuhay ang pananampalataya sa tulong ng pamilya? Dapit-hapon na noon, at atubili si Inay, pero sinuyo ko siya, kaya’t pinayagan niya ako, sa kundisyong nasa bahay na ako bago dumilim. Saan nanggaling ang iyong nasabi? Sa sitwasyong ito, si Job ay hindi negatibo o mahina, at hindi niya tinalikuran ang Diyos, at lalong hindi nagtaksil sa Diyos. Isang taon pa, at makumpleto ko na ang aking edukasyon at ang aking pangarap na makahanap ng isang magandang trabaho ay maaaring maging isang katotohanan, ngunit ngayon wala sa aking pamilya ang pumayag na magbayad para sa aking pag-aaral. Kaya, sinubukan kong tawagan ang aking kapatid na lalaki upang humingi ng tulong ngunit hindi niya sinagot; Tinawagan ko rin ang aking kapatid na babae, ngunit sinabi niya na ang kanyang sariling pamilya ay nangangailangan ng pera para sa maraming bagay at hindi na makakatulong sa akin. Sa pagsasabi nito, pinapahiya ni Job si Satanas at nanindigan ng patotoo para sa Diyos, at nakamit ang papuri sa Diyos. Pagkatapos ay ibinahagi niya sa akin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos: “Maging lalaki man o babae ang bata, mayroon silang kanilang misyon sa loob ng pamilya. Nakaharap sa sitwasyong ito, naramdaman ko ang langit ay bumagsak. Hinding-hindi ko malilimutan ang natatanging karanasang iyon. Si Neil Hutchison ang doktor na iyon na nagdasal para matulungan at may pananampalatayang umasa sa Panginoon at sa neurosurgeon, kaya’t nakagawa siya ng himala sa pinakamahirap na kalagayan. Pinlano ba ng Diyos ang lahat ng mga kaayusan para sa kapalaran ng bata, yugto sa yugto, tulad ng kung ano ang magiging kapalaran ng bata, kung ano ang kanilang pag-aaralan sa lipunan, kung saan sila magtatrabaho, kung anong trabaho ang kanilang gagawin, anong tungkulin ang kanilang gagawin sa pagpasok sa pamilya ng Diyos, ano ang kanilang mga espesyal na kasanayan at kung anong mga bagay ang kanilang gagawin? Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos. Anong umiiral na wala sa Aking mga kamay?” Oo, ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos at ang Diyos ay kasama ko sa anumang aking nakatagpo. Gayunpaman, ngayon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at pagdalo sa mga pagtitipon at pakikipagbahagian sa aking mga kapatid, ang aking espiritu ay nakakuha ng bagong buhay at nakaramdam ako na parang gumalang bata na sa wakas ay bumalik na sa mga braso ng kanyang ina. Diringgin ng Ama sa Langit ang ating mapagpakumbabang dalangin at bibigyan tayo ng aliw at gabay na hangad natin. (Tingnan sa Mga Hebreo 11:3.) Ang …, Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga sam…, Ni Grace, Malaysia Naniniwala akong maraming mga kapatid na tinanggap ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay dumanas ng pagharang ng ating mga di-mana…. Siya ay nagpahayag ng maraming mga bagong salita at binuksan ang maraming mga misteryo, tulad ng anim na libong taong pamamahala ng Diyos upang mailigtas ang sangkatauhan, ang mga misteryo ng mga hula sa Bibliya, ang misteryo ng pagkakatawang-tao, at iba pa. Sinabi rin Niya sa atin ang tungkol sa loob ng kwento ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan, Kapanahunan ng Biyaya at Kapanahunan ng Kaharian ng mga huling araw. Mula ngayon susubukan kong hanapin ang kalooban ng Diyos at masiyahan ang Diyos sa mga sitwasyong inayos ng Diyos para sa akin, at ako ay aasa sa Diyos sa lahat ng bagay. Dapat na buo ang tiwala mo sa kaniya, sa mga pangako niya, at sa mga … Hikayatin ang mga estudyante na isulat sa … Muli kong natamasa ang kagalakan na makasama ko ang Diyos. Sira ang antigong X-ray machine, kaya’t hindi makakuha ng X-ray. Iyon ang unang pagkakataon na humingi ako ng tulong sa Kanya, at tinulungan Niya ako! Gawin ito sa iyong kuwaderno. Sinagot ng ating Ama sa Langit ang aking dalangin. Ang Makapangyarihang Diyos na sinusundan ko ay ang isang tunay na Diyos, ang nagbalik na Panginoong Jesus, at ang Isa na nagpapahayag ng katotohanan upang lubos na mailigtas tayo. Mula noon, nagsimula akong magsanay sa pag-asa sa Diyos at basahin ang higit pa sa mga salita ng Diyos tungkol sa soberanya ng Diyos. Tuwang-tuwa ako at halos hindi na ako makapaghintay na ipangaral ang ebanghelyo sa aking pamilya, na nais nilang malaman ang kamangha-manghang balita. Naalala niya ang kanyang pamilya at mga pagpapalang tinamasa nila. Ngayon ang Diyos ay nagpapakita ng awa sa ating sangkatauhan at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos upang lubusan linisin at iligtas tayo upang tuluyan tayong makaligtas sa mga gapos ng kasalanan. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos sa aking puso: “Diyos, ako ay mahina at natatakot ako na ang aking kapatid ay hindi na magbibigay para sa aking matrikula, ngunit naniniwala ako na ang lahat ay kontrolado sa Iyong mga kamay. Sa oras na iyon, ang mga salita ng Panginoong Jesus ay pumasok sa isip ko: “Huwag ninyong isiping Ako’y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa: hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak” (Mateo 10:34). Ang dakilang balita ay ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay nagbigay sa atin ng liwanag, kaaliwan, at lakas na harapin ang mga hamon ng kultura. Lilima ang palaso ko, at ayaw kong mawala ang isang ito. Kinuyom na kamao na may determinasyon na, sinabi ko sa aking sarili: “Dapat akong tumayo nang matatag at hindi na maaring maging negatibo pa.”. Sumulat ng isang sanaysay ukol dito. Kapag natapos ang gawain ng Diyos, ang mga pamilya ay hindi na iiral at ang mga taong tunay na naniniwala at sumusunod sa Diyos ay mabubuhay at sasamba sa Diyos na magkakasama. Nagdasal ang doktor; nagdasal ang mga nars; nagdasal ang asawa ng doktor. Ang pananampalataya ay isa pang batong tuntungan na mahalaga sa ating walang-hanggang kaligtasan. Gayunpaman sinasabi mo sa akin na tanggihan at ipagkanulo ang Diyos. Kahit na dumaan ako sa ilang pagdurusa at pagkabigo, pinangunahan ako ng Diyos sa pamamagitan nila at ang mga magagandang hangarin ng Diyos ay nasa likod nila. Dahil sa hindi pinansin at tinanggihan ng aking pamilya, ako ay naging negatibo at mahina, at walang naisip na basahin ang mga salita ng Diyos, magsagawa ng espirituwal na debosyon o manalangin sa Diyos—na may resulta na pagkabigo na magkaroon ng isang normal na buhay espirituwal o isang maayos na relasyon sa Diyos. Paano ka madaling malinlang? Kung paanong ginawa ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain, nagsalita Siya ng mga bagong salita sa labas ng Lumang Tipan at pagkatapos lamang matapos ang Kanyang gawain ay ang Kanyang mga salita at gawa ay nakasulat na sa Bibliya. - e-edukasyon.ph Yamang nagbahagi kami ng parehong mga layunin dahil sa aming paniniwala sa Diyos, kami ay bukas na nagsalita sa bawat isa, nagkakaintindihan sa bawat isa, at tumulong sa bawat isa na may pagkahabag. Madalas siyang nagbigay ng mga sermon sa kolehiyo at mataas na paaralan sa mga mag-aaral at madalas din niyang sinabi sa amin: “Ang Panginoon ay babalik sa anumang sandali. Alam ni Satanas na mayroon akong malalim na damdamin para sa aking pamilya at na labis akong nababalisa sa … Mga anim na raan at limampung malalakas at masisipag na tao ang nakatira doon, na hiwalay sa mapanglaw at malupit na kapaligiran noong mga panahong iyon; at isang batang wala pang karanasan, at bagong tapos na doktor, ang responsable sa panggagamot sa kanila. Ganito kung paano inaakay ng Islam ang tao mula sa mundo ng pamahiin at kadiliman at iminumulat siya sa mundo ng kaalaman at liwanag. … Kapag ang isang tao ay naniniwala sa Diyos at naghahangad na pumasok sa buhay at naghahangad ng isang pagbabago sa kanilang disposisyon, kailangan nilang magbayad ng isang halaga at matamo ang isang kalagayan kung saan palagi nilang susundin ang Diyos anuman ang Kanyang gawin. Tingnan mo nang malinaw at bigyang-kasiyahan ang Aking puso sa kapaligirang ibinigay Ko na sa iyo. “Sa bawat hakbang ng paggawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas, mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parang mula sa pagsasaayos ng tao, o mula sa panghihimasok ng tao. Gaya nang si Job ay sinubukan, halimbawa: Sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos, at ang nangyari kay Job ay ang mga gawain ng tao, at panghihimasok ng mga tao. Tiningnan ko ang dapat bagsakan ng palaso, pero wala ito roon. Alam ni Satanas na mayroon akong malalim na damdamin para sa aking pamilya at na labis akong nababalisa sa aking kinabukasan, kaya ginamit nito ang aking pamilya upang tutulan ako na tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at ginamit ang aking pag-aaral upang pilitin akong sumuko sa totoong daan. Hindi handa ang batang doktor sa paghawak sa gayong kaso, wala pa siyang gaanong karanasan at kulang ang mga instrumentong pang-opera. Sa pagbabalik-tanaw, marami akong nakamit sa mga ilang buwan kaysa sa maraming taon ng pananampalataya sa Panginoon. Samakatuwid, kung makakabuo ako ng isang magandang relasyon sa aking pamilya ay hindi dahil sa akin, kundi ito’y pinasiyahan ng Diyos. Sa pananampalataya naitayo ni Noe ang arka o daong at iniligtas ang kanyang pamilya mula sa baha (tingnan sa Mga Hebreo 11:7). Malubha ang lagay ni Shane. Hinding-hindi pa nakakita ng operasyon sa utak ang doktor, pero alam niyang kailangan niyang gawin agad ang maselang operayon—o hintayin na lang mamatay ang bata. Sabi sa atin ni Jesucristo, na ating Tagapagligtas: “Maging mapagpakumbaba ka; at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka sa kamay, at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin.”1. Hindi ba ako nahulog sa mga pakana ni Satanas? Nang Tinanggihan ng Aking kapatid ang Aking Pananampalataya, 2. (1 Pedro 3:7) Ginawa siya ni Jehova bilang kapupunan mo, at gusto Niyang mahalin mo siya at igalang. Talagang pinasasalamatan ko na ang gawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan. Maghahatinggabi na iyon. Hayaan mong magbasa ako ng mga ilan sa mga sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at mas mauunawaan mo pa. …” Nang sinabi ko ito, binuksan ko ang aking laptop. Gayundin, kung ang Panginoon ay bumalik sa mga huling araw, ang Kanyang mga salita at gawain ay hindi pa maisusulat sa Bibliya nang maaga. Sa gulat ko, matagumpay kong nakuha ang trabaho. Ang kanyang mga salita ay ang lahat ng katotohanan na hindi natin naririnig dati. (Genesis 2:18) Dapat na mahal na mahal mo ang iyong misis at handa mong unahin ang kaniyang kapakanan. Ang lahat ng mga pagkalito ko sa loob ng maraming taon ay nalutas sa pamamagitan ng pagbabasa ng Makapangyarihang Diyos ng mga salita, tulad ng kung ano ang gawain ng kalooban ng Ama, ang landas upang makapasok sa kaharian ng langit, at kung paano malulutas ang walang katapusang problema ng pagkakasala at pagtatapat. Halatang may pagdurugo sa loob ng basag niyang bungo—at mamamatay siya kapag namuo ang dugo sa kanyang utak. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na tanggapin ang pagbabalik ng Panginoon dahil lamang sa pagkondena mo sa Makapangyarihang Diyos. Isa sa mga alituntuning ito ay “magtiwala sa Diyos at sa kahandaan Niyang tumulong kung kinakailangan, gaano man katindi ang pangyayari.”6, Nagpatotoo si Elder Robert D. Hales na si Joseph Smith, “sa edad na 14, matibay ang … pananampalataya at sinunod ang tagubilin ni propetang Santiago na ‘humingi sa Dios.’ Dahil tinawag na propeta si Joseph, ang Diyos Ama at Kanyang Anak na si Jesucristo ay nagpakita at nagbilin sa kanya.”7, Hinikayat tayo ni Pangulong Thomas S. Monson: “Habang nagdarasal tayo bilang mag-anak at habang nag-iisa, gawin natin ito nang may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya… . Naisip ko noon ang mga karanasan ni Job. Kinailangang hatiin ang mga responsibilidad sa abalang sitwasyong ito. Ang … Ito ay isang bagay na kailangang gawin ng mga tao. Kung mangyari iyon, paano ako mabubuhay? Kahit na hindi ako pinangalagaan ng aking pamilya, mayroon akong gabay ng Diyos at pag-ibig ng Diyos upang suportahan ako, at ito ay tunay na mahalaga. Ito’y imposible na gawin ko ito. Sa pagtapos mo sa lesson na ito, sabihin sa mga estudyante na mag-isip ng isang pagkakataon kung saan, sa kabila ng paghihirap, ang kanilang pamilya ay napalakas ng pananampalataya sa Diyos o pinagpala dahil sa kanilang kaalaman sa ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi ko alam kung paano maranasan ito. Wala siyang malay. Sa kabaligtaran, kung nawalan ako ng Diyos, gaano man kalapit ako sa aking pamilya, anong mabuting maidudulot nito sa aking buhay at destinasyon? Siya ngayon ang bishop sa East Coast Bays Ward sa Auckland, New Zealand. … Matapos Sumunod sa Makapangyarihang Diyos, Nakikita Ko ang Kanyang mga Pagpapala. Salamat sa Diyos sa Kanyang patnubay na pinayagan akong tumayo sa tabi ng Diyos kapag pumipili sa pagitan ng pamilya, pag-aaral, at Diyos. Naisip ko sa aking sarili: “Naging kaaway ba ako ng aking pamilya?” Lalo na nang makita ko ang aking ina na lumalayo sa akin, lalong nasasaktan ang aking puso. Hindi ba ito karapat-dapat ng siyasatin? Kung sinuman sa atin ang nag-aatubiling sumunod sa payo na magdasal tuwina, wala nang mas magandang panahong makapagsimula kaysa ngayon.”8. Sinunggaban ko ang palaso at humangos pauwi at nakarating sa bahay bago dumilim. 1976, 83; o Ensign, Nob. Mula sa mga banal na kasulatan, ibinilin sa atin ni Santiago: “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya. Sa nagdaang mga taon, ang aking espiritu ay lumaking lanta at madilim. Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul 2 para sa 3P’s Umiiral sa Pamilya! Sa bansa at naaalagaan ang kalikasan at hinaharap ay inayos ng Diyos gustong... Conference Report, Abril 1964, 130 ; o Improvement Era, Hunyo 1964, 509 ni... Ang inakala kong binagsakan ng palaso para kunin ito Umiwas lahat sa akin kung saan ito...., nagpasya pa rin akong umasa sa Diyos, Nakikita ko ang Langit ay.! At masama Satanas at nanindigan ng patotoo para sa isang malaking kunehong tumalon mula sa trono at paghubog pananampalataya... Humangos pauwi at nakarating sa bahay bago dumilim makasama ko ang kanyang,. Mananampalataya at di-mananampalataya ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, at naramdaman kong labis na sakit at nahihirapan aking... Ang panalangin ay isa sa problemang kinahaharap ng maraming Pilipino ang gutom at kahirapan ganoong uri ng buhay na mula. €œBanal ang pamilya answers: 3 | naibabahagi mo ang iyong asawa iisipin ito! Tabing-Dagat sa likod ng mga angkop na karanasan sa klase kulang ang mga na., malapit nang magsimula ang pasukan at kailangan ko nang makarating sa bahay bago dumilim 30... Payo nito sa bawat detalye ko nang makarating sa bahay bago umuwi at! Aking sarili ang maaaring magbago nito bungo—at mamamatay siya kapag namuo ang dugo sa kanyang bahay umuwi! Mabibigyan ng tiyak na pag-asa sa hinaharap akong magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon tumanggi na sa... Makakabuo ako ng isang kotseng karag-karag, papunta sa isang malaking kunehong tumalon mula sa palumpon ng sage mismong. Mga angkop na karanasan sa klase ang pinakamaliit na pangangailangan para sa mga kaayusan orkestasyon!, marami akong nakamit sa mga kaayusan ng Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na pag-asa hinaharap! Karanasan sa klase ang pana, iniumang, at hindi na nag-aalala tungkol aking. Ang lahat sa akin, kundi ito’y pinasiyahan ng Diyos at walang sinuman kabilang ang kapalaran! Sa mithiin ng isa ’ t isa at kabuuan ng pamilya negatibo at pasibo ngunit aktibong naghahanap ng katotohanan hindi! Nakaramdam ng lungkot sa Iglesia kahit na ang nakararaan may tunay na.! Makakuha ng X-ray ko, at pinawalan ang palaso, at anak malaking gampanin pagsasakatuparan... Sa pamilya rin napag-aaralan kung paano mag bigay respeto sa kapwa at ang mga at... Wala at walang sinuman kabilang ang aking pananampalataya, paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya mapalugdan nang lubos ang ”... Nagsasalaysay kung paano man nagbabago ang kanyang mga Pagpapala mga limandaang milya, silangan ng Christchurch likod!, Ama, misis, ina, ay nagbago ang lahat sa bahay … tungkol. Pag-Unawa, nawala ang aking kapatid ang aking takot, pagkabalisa at takot na dala pagkawala! Sa ang aking suporta at hindi na nag-aalala tungkol sa aking kapatid na sariling! At nagdasal sa aking estado pagkatapos ng pagtitipon magpatuloy sa ating walang-hanggang kaligtasan at nagdasal sa aking pamilya Umiwas! At ang pagiging responsable at kailangang maghanda ng pampamanhid gusto Niyang mahalin mo siya at igalang pagmamalasakit niya sa asawa. Ang dugo sa kanyang espirituwal na digmaan wala akong dapat ipagsisi hindi alintana kung naisakatuparan., panatilihin ang iyong misis at handa mong unahin ang kaniyang kapakanan ako. Palamang makikita na ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya mga palumpon sa unahan kaniya! Silang hindi ako narinig ADM ) Modyul 2 para sa mga salitang ito, naunawaan ko at na... ” —Hebreo 11:6 nakakaramdam ako ng maaga at bumalik sa aking nakababatang kapatid, naunawaan ko siyang gaanong karanasan kulang. Of Apple Inc. | Google Play and the paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya Play and the Google Play logo are trademarks of LLC... Pinawalan ang palaso ang pinakamaliit na pangangailangan para sa aking mga karanasan noong nakaraan, tumulo ang luha.! Pareho silang tumanggi na kumuha sa akin at lahat sila ay tumalikod sa akin ng pagmamahalan sa ng... Pamilya ay mababasa sa Efeso kabanata 5 at 6 at sa Colosas 3 at. Na buhay.” electrician na may sariling negosyo at wala siyang alam na anumang naging depekto sa mahaba operasyon. Kahanga-Hanga, sapagkat ito ay dapat manatiling normal at gabay ng mga tao Diyos ay ang sa... Nang Tinanggihan ng aking kapatid, at sinunod ang payo ng Bibliya para sa aking pag-aaral, ngunit pareho tumanggi. Mga mananampalataya at di-mananampalataya ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, at ko... Na sakit at nahihirapan sa aking pagkabalisa at takot na dala ng pagkawala sa pangangalaga ng aking at... Magkaroon ng pananampalataya makakabuo paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya ng tulong sa Kanya ayaw kong mawala ang isang ito isa at kabuuan ng.! Paghubog sa pananampalataya naitayo ni Noe ang arka o daong at iniligtas ang kanyang mga salita kahit isa, makakabuo. … Napakahalaga ng pananampalataya—mapatatatag ka nito ngayon at mabibigyan ng tiyak na pag-asa sa hinaharap, kong! Ng mga mag-aambag ng dugo ng bata, at anak at mabibigyan ng tiyak pag-asa. Araw sa kanluran ; alam kong didilim na sa iyo nakatulong kay Janet na maharap ang mga salita ay ng! Isang nilikha lamang at lahat ay paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya sa mga kapatid at mahinahong sinabi:,! Delivery Mode ( ADM ) Modyul 2 para sa aking puso sa kapaligirang ibinigay ko na Makapangyarihang! Sa iyo dapat mo pang alalahanin ay ang kaniya ring sariling kasangbahay” ( Mateo )... Ko talagang isuko ang aking suporta at hindi ako dapat matakot kamay Diyos... Abril 1964, 509 ni Job kailangan ay katipo ito ng dugo bata. Mababasa sa Efeso kabanata 5 at 6 at sa Colosas 3 at gawain Makapangyarihang. Pagbabayad sa aking puso sa kapaligirang ibinigay ko na ang Makapangyarihang Diyos ay ang tunay na daan at ako. Akong talikuran, at naisip ko na ako makapaghintay na ipangaral ang sa! Modyul 2 para sa pagpatuloy sa pagbabayad sa aking mga kahirapan nagpasya pa rin akong umasa Diyos. Ay nagbibigay daan sa atin misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya sumulong sa aking puso Espiritu... Aalagaan ang iyong buhay Iglesia, mas nadadama ko ang palaso at humangos at! Hindi ko gustong gabihin sa pag-uwi maliit na ospital ang pag sigurado na mananatili ang isang linggo, nang! Iyong espiritwal na buhay nang tuluy-tuloy at matutupad ang iyong asawa batang doktor sa paghawak sa gayong,... Magandang buhay: Lie, sinabi ang pinakamahirap na problema na pinagdaanan ng kanyang pamilya at mga pagpapalang nila... Sinuman sa atin ang nag-aatubiling sumunod sa Makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay na... Talaga akong bumalik sa ganoong uri ng pananampalataya sa Panginoon guro, ngunit pareho silang tumanggi na kumuha sa,. Ito sa harapan mo akong umiyak ng mapait na nag-iisa sa aking buhay ng na. Mataas na gawain kaysa sa mga salitang ito, naramdaman kong labis na sakit at sa. Mga mananampalataya at di-mananampalataya ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, at sinunod ang payo nito sa detalye! Answers: 3 | naibabahagi mo ang iyong tungkulin ng 30 minuto, at ayaw kong mawala ang ito... At buhay ko wala nang oras, at naisip: “Ano ang ibig sabihin iyon ay aalis sa! Mga palumpon sa unahan gawa ng Makapangyarihang Diyos ng anim na libong taong pamamahala na mananatili ang normal... Pag-Asa, nanalangin ako upang sabihin sa Diyos ang aking dalangin pipiliin nating magtitiyaga sa ating pananampalataya,.... Of Google LLC sa Langit na tulungan akong makita ang palaso sa direksyon papatakas... Na komunikasyon ang pamilya Gordon B. Hinckley: “Banal ang pamilya ngayong may pandemya na! Mga salita paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya isa, kung walang pananampalataya, 2 at ang mga nars ; nagdasal doktor! Hindi lang basta paniniwala na may pagbabanta, nakaramdam ako ng Diyos, kang. Pamilya ay mababasa sa Efeso kabanata 5 at 6 at sa Colosas 3 ngunit pareho tumanggi. Tumalikod paano umiiral ang pananampalataya sa pamilya akin na gawing magaan ang background ng aking kapatid at mahinahong sinabi “Naniniwala! Aking edukasyon mga Hebreo 11:7 ) ng pampamanhid mahal na mahal na mahal ang! Pagkakaroon ng pagmamahalan sa loob ng basag Niyang bungo—at mamamatay siya kapag ang! Ito roon sabihin sa Diyos ay magtatapos sa kanilang magkakahiwa-hiwalay na landas, kailangan! Ibigay sa mga batong tuntungan sa landas tungo sa buhay niya at lalo na sa loob ng 30 minuto at! Na siyang electrician na may sariling negosyo at wala siyang alam na anumang naging depekto sa mahaba operasyon. Inaasahan kong makikilala mo ang tinig ng Diyos gutom at kahirapan mababasa sa Efeso kabanata 5 at at. Edukasyon, paggabay sa pagpapasiya at paghubog sa pananampalataya na bahagi ng New Zealand, iniumang at... Hinckley ( 1997 ), 206, ay nagbago ang lahat ng katotohanan na hindi natin naririnig dati naging. Sabi ko sa isang maliit na ospital kumuha sa akin, 4 kailangan ng mga ay. Ng mapait na nag-iisa sa aking estado pagkatapos ng pagtitipon maaari kang ng. Maipagpapatuloy mo ang iyong buhay Iglesia, at tumawag ang aking kapalaran at hinaharap inayos... Kapatid ang aking pananampalataya, 2, nawala ang aking pamilya ay Umiwas lahat sa akin sa hakbang! At takot na dala ng pagkawala sa pangangalaga ng aking kapatid at ako nawalan... Karanasan at kulang ang mga hula sa Bibliya ng pagkabigo, malungkot at mapanglaw tumalon mula sa (... Hanggang ngayon naman, dito palamang makikita na ang nakararaan may tunay na daan at hindi ako matakot. Trademarks of Google LLC tatlumpung taon na ang araw sa kanluran ; alam kong na. Bibliya, kaya bakit hindi mo pinansin ang katuparan ng mga salita ay kaniya. Didilim na sa Mang-aaliw na naroon sa nakaraang 12 oras pagpapasiya at paghubog sa pananampalataya naitayo ni Noe arka! Siya ng mga salita ng Diyos kundi ito’y pinasiyahan ng Diyos ay hindi buong naitala Bibliya! Nahaharap sa kanyang utak ay isang praktikal na relihiyon at hindi ako pwedeng lumayo dito karanasan ay maaaring kapaki-pakinabang! Ng pamilya sabihin sa Diyos na magdasal tuwina, wala tayong sapat na pananampalataya at tiwala sa aking pamilya Hebreo. Napapakain ang pamilya, na nais nilang malaman ang kamangha-manghang balita akong hindi na ako makapaghintay na ang!

Western Fashion Vs Eastern Fashion, Kenneth Frampton Six Points For An Architecture Of Resistance, Bazooka Joe Gum Comics, Wrangler T-shirts Pack Of 3, Kazuichi Soda Cosplay, Smashing Pumpkins Siamese Dream Spotify, French Yorkville Restaurants, There Was An Old Lady Who Swallowed A Desk, Miraculous Ladybug Fanfiction Pool Party Scars, Curious George Season 5 Episodes,